Algemeen


Retailagenda

De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda is gestart op 17 maart 2015 voor - in eerste instantie - een periode van 2 jaar. Met ingang van 1 januari 2018 is de Retailagenda met nog eens 2 jaar verlengd.

Het vervolg van de Retailagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de afgelopen jaren (zie Retailagenda 2015-2017). De sturende rol van gemeenten en provincies en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten is ook de komende jaren essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Transformatie speelt hierbij een sleutelrol, maar is tegelijkertijd een opgave waar veel gemeenten mee worstelen. Voor de nieuwe periode zijn vijf thema’s nader uitgewerkt:

 1. regionale afstemming
 2. lokale transformatie
 3. samen investeren
 4. Human Capital Agenda
 5. kenniscreatie en innovatie

De 5 thema’s zijn onderling met elkaar verbonden. Regionale afstemming en lokale transformatie hebben een directe impact op het winkellandschap. Flexibilisering van de huurmarkt is gewenst om investeringen in het winkelvastgoed te stimuleren; dit zal met name een effect hebben op de lokale transformatie. De thema’s Human Capital Agenda en kenniscreatie & innovatie raken de gehele winkelsector.

Daarnaast zien we de 3 belangrijke onderwerpen die dwars door alle thema’s heen spelen en bepalend zijn voor de te verwachten ontwikkelingen in de sector: digitalisering, internationalisering/Europa en duurzaamheid. In een toekomstbestendige retailsector is investeren in deze 3 doorsnijdende onderwerpen randvoorwaardelijk.

Thema's 2018-2020


Regionale afstemming

Problemen die spelen op lokaal niveau overstijgen de gemeentegrenzen en hebben impact op de regio. De provincie heeft een actieve rol om te komen tot regionale afspraken.

Lees meer over dit thema

Lokale transformatie

Centrum- en winkelgebieden krijgen steeds vaker een andere functie. Lokale transformatie is noodzakelijk om te zorgen dat ze aantrakkelijk en toekomstbestendig blijven.

Lees meer over dit thema

Samen investeren

Om winkelgebieden aantrekkelijk te maken zijn investeringen noodzakelijk. Dat vraagt om gedeelde visie en goede samenwerking tussen retailers, vastgoedeigenaren en overheden.

Lees meer over dit thema


Human Capital Agenda

HCA gaat over investeringen van ondernemers, werkgevers, werknemers, kennisinstellingen en overheden in competenties van iedereen die in de retail werkzaam is.

Lees meer over dit thema

Kenniscreatie en innovatie

Kenniscreatie & innovatie vormen de basis voor een sector die toekomstbestendig en aantrekkelijk is en blijft. De Retailagenda wil alle opgedane kennis verder vergroten en verbinden.

Lees meer over dit thema

Partners van de Retailagenda


 • CBL
 • Detailhandel Nederland
 • G40 Stedennetwerk
 • Gemeente Den Haag
 • INretail
 • IPO
 • Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
 • NRW
 • Platform31
 • Raad Nederlandse Detailhandel
 • Thuiswinkel.org
 • Vakcentrum
 • VNG