Transformatiepotentie Woningbouwmogelijkheden in de bestaande Stad

Overig

Auteur: Lianne van Duinen, Bart Rijken, Edwin Buitelaar
Bron: PBL

Met een, naar het lijkt, tot 2050 omvangrijke woningbouwopgave voor de deur is in Nederland de discussie over de transformatiepotentie van de bestaande stad in volle hevigheid losgebarsten: waar in de bestaande stad kan deze opgave worden gerealiseerd? In deze studie heeft het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht wat de woningbouwmogelijkheden zijn binnen de stad; welke plekken in de stad (panden en terreinen) zijn op dit moment on(der)benut en kunnen geschikt worden gemaakt voor woningbouw? We hebben die beschikbare ruimte vervolgens vergeleken met de regionale woningbehoeftes: hoeveel woningen zijn er nodig en wat zijn de regionale verschillen?

Publicatie downloaden

De focus ligt daarbij op de fysieke en juridische haalbaarheid van het aandeel binnenstedelijke woningbouw, niet op de financiële haalbaarheid of de wenselijkheid van binnenstedelijke ontwikkeling; ook is niet onderzocht aan wat voor soort woningen er behoefte is. Dat in deze studie de mogelijkheden voor woningbouw in de bestaande stad centraal staan, sluit aan bij de Ladder voor duurzame verstedelijking uit het Besluit ruimtelijke ordening, waarbij binnenstedelijke mogelijkheden de voorkeur hebben boven nieuwbouw op multimodale uitbreidingslocaties.


Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie Woningmarkt