Winkelgebieden in transformatie; welke kennis is er nodig?

Rapport

Auteur: Retail Innovation Platform
Bron: Retail Innovation Platform

Via vier position papers willen de hogescholen en universiteiten, verenigd in het Retail Innovation Platform, duidelijk maken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de uitdagingen en kennisbehoeften van de retailsector. Een van de papers ligt hier voor u. In deze position paper zet de werkgroep “Toekomstbestendige winkelgebieden” van het Retail Innovation Platform uiteen wat de kansen en bedreigingen zijn voor winkelgebieden in dorpen en steden. Retailers staan voor grote uitdagingen en vragen zich af hoe ze, ondanks de concurrentie van andere winkelgebieden en de toenemende digitalisering van de retail, consumenten in hun winkelgebied en/of winkelstraat kunnen behouden. Welke maatregelen kunnen retailers, vastgoedeigenaren en decentrale overheden nemen om toekomstbestendig te blijven? Hoe blijf je als winkelgebied relevant? Wat werkt wel en wat werkt niet? In deze paper worden de contouren geschetst van praktijkgericht onderzoek door hogescholen en universiteiten, over de aanpak om te komen tot toekomstgerichte winkelgebieden.

Publicatie downloaden

De urgentie voor dit thema kan kernachtig worden omgeschreven. Een stad of dorp zonder kloppend hart functioneert niet, loopt leeg en raakt uit de gratie bij bewoners, bezoekers en burgers. Vitale en bruisende winkelgebieden zijn belangrijk, omdat ze bepalend zijn voor de leefbaarheid van steden en dorpen en de ‘quality of life’ voor bewoners en bedrijven. Binnensteden huisvesten veel en diverse werkgelegenheid, worden steeds aantrekkelijker om te wonen en spelen in op toeristische ontwikkelingen en groei. De detailhandel is een belangrijke economische sector in ons land. Er werken ruim 775.000 mensen in de detailhandel, waaronder veel jongeren die er hun eerste werkervaring op doen. De detailhandel is goed voor 110.000 bedrijven die een bijdrage van €93 miljard per jaar aan onze economie leveren. Daarnaast vormen winkels samen met horeca het hart van de binnensteden en kernen.

Winkelstraten zijn een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen.1 Meer en meer wordt duidelijk dat er een sanering plaatsvindt van het aantal fysieke, vooral non-food winkels. Vanuit de Nationale Retailagenda wordt al enkele jaren gepleit voor het terugdringen van het aantal winkelmeters met gemiddeld genomen 20%. Dit is een forse, kostbare en pijnlijke opgave. De komende jaren is de uitdaging daadwerkelijk uitvoering te geven aan de vele inspirerende en integrale binnenstadsvisies, waarin veelvuldig wordt gepleit voor compacter en vitaler met meer wonen, groen, cultuur en werken. Het vervolg van de landelijke Retailagenda vanaf 2020 zet hier ook nadrukkelijk op in. Nadruk bij onderzoek naar vitale en bruisende winkelgebieden ligt op het stimuleren om te komen van ‘woorden naar daden’. Oftewel, de schop gaat en moet in de grond. Voor hogescholen ligt een unieke kans hier via praktijkgericht onderzoek aan bij te dragen, doorbraken te signaleren, trends onafhankelijk te duiden, te monitoren, stakeholders te ondersteunen en te laten samenwerken etc. Het lijkt een open deur, maar ingrijpende transformaties waar centra voor staan, is vooral mensenwerk. Vanuit het Retail Innovation Platform stellen we nadrukkelijk de ‘mens’ in transformerende winkelgebieden centraal. Bekend is dat ‘best persons’ hierbij cruciaal zijn. Dit kan een bestuurder zijn, een centrummanager, een belangrijke winkelier, maar net zo goed een ambtelijk projectleider. De rol en het samenspel van deze ‘best persons’ zal bij de uitvoering alleen maar belangrijker worden en krijgt zodoende extra aandacht binnen deze position paper.

Nog meer belangrijke thema's
De drie andere position papers richten zich ook op actuele onderzoeksthema's die relevant zijn voor de retailsector. Welke bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen deze thema's willen kennisinstellingen van het platform leveren aan de retailsector? Download ze hieronder!

In een later stadium wordt er ook een position paper opgemaakt, door verschillende hogescholen en universiteiten, die zich richt op Consumentengedrag en nieuwe businessmodellen in retail. Houd hiervoor de pagina van het Retail Innovation Platform in de gaten, of volg ze op Linkedin of Twitter


Deel deze pagina

Onderwijs RetailInnovationPlatform Retailsector RINPwinkelgebied Ruimtelijkeordening Winkelstructuurtransformatie