Warme bakkers

Bij de 'brood- en banketzaken' kan een onderscheid worden gemaakt naar koude en warme bakkers. Bij koude bakkers gaat het om de verkoop van niet zelf vervaardigd brood en banket, eventueel in combinatie met de vervaardiging van (kleine) broodproducten via een opwarmoven en/of de verkoop van chocolade en suikerwerk. Bij warme bakkers gaat het om de verkoop van zelf vervaardigd brood en banket. Qua bedrijfsvoering, omzet en bruto winstmarges bestaat er een groot verschil tussen beide typen brood- en banketzaken.

Voor inzicht in de financiele gegevens van de koude bakkers wordt verwezen naar de detailhandelsbranche 'Brood en banket', waarvoor de SBI-code "47241- Winkels in brood en banket" is gebruikt als basis.

Omdat er bij de warme bakkers sprake is van vervaardiging/ productie, deelt het CBS de warme bakkers in onder de sector Industrie (SBI 1071 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk) . Branchevereniging NBOV pleit echter voor onderscheid tussen Ambachtelijke warme bakkers en Industriele bakkers/broodfabrieken. In afstemming met NBOV zijn om deze reden uit de SBI 1071 de, volgens het NBOV zijnde, industriele broodfabrieken verwijderd, om voor sec de Ambachtelijke warme bakkers gegevens over omzetten en kosten te kunnen realiseren op basis van CBS gegevens.

De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Bakker" en "Vlaaien". Locatus maakt geen onderscheid tussen koude en warme bakkers bij de telling van fysieke verkooppunten. De gegevens over de fysieke winkelstructuur zijn om deze reden dezelfde als weergegeven bij de Detailhandelsbranche 'Brood- en banketzaken'.

Let op: De hier gebruikte cijfers hebben dus deels betrekking op alleen warme bakkers (financiele gegevens) en deels op de combinatie met koude bakkers (gegevens fysieke winkelstructuur).

De klasse SBI 1071 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk omvat:
- vervaardiging van brood, broodjes, croissants e.d.; - vervaardiging van natgebak, dagvers of diepgevroren; - vervaardiging van cakes, taarten en ander vers banket; - vervaardiging van bake-off producten; - vervaardiging van pannenkoeken (niet voor onmiddellijke consumptie). Deze klasse omvat niet: - vervaardiging van ander houdbaar banket ( 1072 ); - vervaardiging van toast, geroosterd brood, beschuit ( 1072 ); - vervaardiging van deegwaren (pasta's) ( 1073 ); - koude bakkers met eigen opwarmoven ( 47241 ); - vervaardiging van pannenkoeken voor consumptie ter plekke ( 56102 ); - vervaardiging van banket voor afzet via eigen lunchroom ( 56102 ).

Omzet & Ontwikkeling

Weergegeven is de absolute omzet (x €1 mln. excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland en de ontwikkeling (%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Niet-consumenten omzet betreft dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) voortkomt, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. 
Fysieke winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht 
Niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) (hoofdactiviteit online) vallen hier niet onder. 

Exploitatiebeeld & Kengetallen

Het exploitatiebeeld met de resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en het aandeel van belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). In de resultatenrekening is de netto omzet (excl. btw) op 100% gesteld.

De omzet per winkel, omzet per fte (fulltime equivalent) en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) is gebaseerd op cijfers van CBS (omzet) en Locatus (m2 wvo). Peildatum Locatus: juli van het betreffende jaar.  

Een stijging van de omzet per variabele (x €1.000 excl. btw) in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Let op: In de hier getoonde omzet per m2 wvo zijn correctiefactoren toegepast ter overbrugging van de verschillen in metingen van aantal vestigingen tussen CBS en Locatus. Door verschil in meetmethode en definitie wordt afgeraden zelf gegevens uit de twee bronnen op elkaar te delen, dan wel te vermenigvuldigen.

Winkelstructuur

Voor inzicht in het aantal fysieke verkooppunten, vierkante meters winkelvloeroppervlakte (wvo), gemiddelde m2 per winkel,  het aantal fysieke winkels per provincie en het aantal zelfstandigen versus formules/ketens wordt verwezen naar de branchefactsheet van brood- en banketzaken (som van warme en koude bakkers). 

Bestedingen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven op de branchefastheets van Brood- en banketzaken (som van koude en warme bakkers).
Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online.

Arbeidsmarkt

Kerncijfers over de arbeidsmarkt Warme bakkers: