Privacy statement

Retail Insiders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Retail Insiders
Arnhemsebovenweg 100
3708 AG Zeist
info@retailinsiders.nl
088 973 0600

Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Retail Insiders verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 • Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
 • Retail Insiders verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • je te informeren d.m.v. nieuwsuitingen en updates over en vanuit Retail Insiders, zoals nieuwsberichten, onderzoeken, rapport, evenementen, congressen en dergelijke.
 • je te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • je in de toekomst de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Retail Insiders analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: inschrijvingsformulier nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Retail Insiders de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam en voornaam
 • Organisatie
 • Functie
 • Geslacht
 • E-mailadres

Retail Insiders bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. 

Verwerking van persoonsgegevens van partners
Persoonsgegevens van leden, leveranciers of partners worden door Retail Insiders verwerkt in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract of ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve/financiële doeleinden;
 • communicatie over het partnerschap en/of uitnodigingen;
 • je gegevens worden gebruikt voor de juiste verzending van onze publicaties en uitnodigingen en dergelijke.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de partnerschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Retail Insiders de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres

Uw persoonsgegevens worden door Retail Insiders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

gedurende de looptijd van de overeenkomst, tot maximaal 3 maanden na het voldoen van alle financiële verplichtingen, en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@retailinsiders.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Retail Insiders verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor o.a.:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Retail Insiders blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Retail Insiders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Retail Insiders en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@retailinsiders.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Wij komen graag met een oplossing. Lukt dat niet dan heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Retail Insiders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@retailinsiders.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Heb je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons via info@retailinsiders.nl