Landelijke evaluatie: 5 jaar bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Het Retail Innovation Platform voert voor Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) en Stad & Co een landelijk evaluatieonderzoek uit over de BIZ (bedrijveninvesteringszone)-regeling in Nederland. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op de conferentie ‘5 jaar BIZ in Nederland’ dat in samenwerking met Provincie Noord-Holland op 4 november 2019 in de Lichtfabriek in Haarlem wordt georganiseerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door 3 lectoraten (onderzoeksgroepen) die verbonden zijn aan het Retail Innovation Platform, twee van de Hogeschool van Amsterdam en 1 van Hogeschool Rotterdam. Vanuit Hogeschool Amsterdam zijn de onderzoeksgroepen Digital Commerce (lector Jesse Weltevreden) en Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (lector Stan Majoor) betrokken en vanuit Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Creating 010 (lector Paul Rutten).

Aanleiding (beschrijving van het vraagstuk):

Na de instelling van de wet op de bedrijveninvesteringszone, vijf jaar geleden, is er nog geen landelijke evaluatie uitgevoerd. Hoewel uit het groeiend aantal BIZ’en de interesse valt af te leiden, bestaat er geen inventarisatie van de mening van de markt (gemeenten, ondernemers, vastgoedpartijen) ten aanzien van de werking van de wet.

 Op gemeentelijk niveau wordt de wet en uitvoering ervan verschillend geïnterpreteerd. Ook de BIZ’en tonen grote verschillen in ambitieniveau, werkwijze, activiteiten en effectiviteit van de inspanningen. Er is behoefte aan een representatief en duidelijk beeld van de ervaringen van betrokken partijen (gemeenten, ondernemers, vastgoedpartijen) met de BIZ in de afgelopen 5 jaar en hoe er door hen gedacht wordt over de BIZ. Op dit moment is er sprake van veel onwetendheid over de BIZ. De beschikbare (landelijke) kennis over de BIZ is gefragmenteerd en wordt onderling onvoldoende gedeeld.

Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van het evaluatieonderzoek is om een landelijk representatief beeld te schetsen van de succes- en faalfactoren van een BIZ ( o.a. rondom de organisatie) van oprichtingsfase tot en met de vijfjarentermijn. Maar ook van de behaalde resultaten van een BIZ sinds de oprichting (wat heeft de BIZ opgeleverd voor de verschillende stakeholders)?

Meer concreet betekent dit dat het onderzoek meer informatie en inzicht moet opleveren over:

  • De BIZ’en die op dit moment feitelijk zijn opgericht. Denk hierbij aan geografische spreiding, gebiedsgerichte insteek: bedrijventerrein, winkelgebied, binnenstad, eigenaren of gebruikers, typen investeringen enz.
  • Het verloop van oprichtingstrajecten van BIZ’en in Nederland. Hoeveel zijn er wel/niet opgestart en wat waren de redenen hiervan?
  • Het functioneren van BIZ’en in Nederland die wel zijn opgestart via het verzamelen van de ervaringen die betrokkenen hierbij hebben opgedaan.
  • Het inventariseren van kennis en vaardigheden die BIZ-besturen, gemeentes en gebiedsmanagers nodig hebben, maar die ze nog tekortschieten. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om de BIZ’en in de komende 5 jaar nog beter te laten functioneren.
  • Het inventariseren van de behaalde resultaten tot nu toe van de BIZ’en die zijn opgestart.

Informatie over het project

Doel van het project: Landelijke evaluatie van Bedrijveninvesteringszones over de afgelopen 5 jaar in Nederland
Looptijd project: 1 augustus 2019 – 31 oktober 2019
Verwachte resultaten: De resultaten worden gebundeld in een eindrapport en interactief dashboard en worden gepresenteerd op de conferentie 5 jaar BIZ in Nederland op 4 november 2019 in Haarlem.

Aanmelden