Europese Commissie wil relatie tussen online platformen en zakelijke verkopers beter reguleren

Nieuwsbericht

Bron: Thuiswinkel.org

De Europese Commissie heeft eind april een voorstel gepubliceerd voor een verordening ter bevordering van eerlijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online platformen en bemiddelingsdiensten. Doel van het voorstel is om te komen tot een eerlijke en transparante zakelijke platformomgeving voor (vooral) kleinere ondernemingen en verkopers die voor het uitbouwen van hun zakelijke activiteiten gebruikmaken van deze online platformen en bemiddelingsdiensten. Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org staan positief tegenover dit voorstel.

Recent Europees onderzoek (de Eurobarometer-enquête) laat zien dat 42% van de ondervraagde kleine en middelgrote ondernemingen online marktplaatsen, shopping malls en online bemiddelingsdiensten gebruikt voor de verkoop van hun producten of diensten. Uit een ander onderzoek blijkt dat de helft van de Europese ondernemingen daarbij problemen ondervindt, 38% van deze problemen niet wordt opgelost en 26% alleen met grote moeite en inspanningen. Deze problemen leveren een geschatte jaarlijkse omzetschade op van tussen de € 1,27 miljard en € 2,35 miljard

Aanpassing algemene voorwaarden

Het voorstel verplicht online bemiddelingsdiensten en platformen om hun algemene voorwaarden voor zakelijke gebruikers makkelijk toegankelijk en eenvoudig te begrijpen te maken. Deze voorwaarden moeten in ieder geval duidelijke regels bevatten over de opschorting, uitsluiting of beëindiging van de platformdiensten voor bepaalde producten of diensten of voor de gehele webshop. Ook restricties ten aanzien van de verkoop van producten of diensten door de zakelijke gebruiker via andere kanalen dan het platform moeten duidelijk worden vermeld.

De algemene voorwaarden dienen verder heldere informatie te bevatten over de verwerking van persoonsgegevens in het platformecosysteem en de toegang daartoe voor zakelijke gebruikers. Bemiddelingsdiensten (intermediation services) moeten eveneens de belangrijkste parameters vermelden die de rangschikking en volgorde van zoekresultaten (ranking) bepalen, zonder dat zij bedrijfsgeheimen hoeven prijs te geven. Ook moet duidelijk worden aangegeven of eigen producten en diensten of die van bepaalde (bevoorrechte) aanbieders anders worden behandeld, bijvoorbeeld in de ranking. Wijzigingen in de algemene voorwaarden dienen minimaal vijftien dagen voor de ingangsdatum aan zakelijke gebruikers te worden bekendgemaakt.

Nieuwe regels platformen

Indien een platform besluit om een product of dienst of de hele webwinkel geheel of gedeeltelijk uit te sluiten of te verwijderen van het platform en zo de contractuele relatie wil beëindigen, moet de zakelijke gebruiker daarover geïnformeerd worden met vermelding van de objectieve gronden die tot dat besluit hebben geleid. Online platformen moeten ook zorgen voor een transparant en toegankelijk intern klachtensysteem en de klachtenafhandeling moet effectief worden ingericht.

Daarnaast moeten platformen ter stimulering van de buitengerechtelijke afhandeling in hun algemene voorwaarden tevens aangeven met welke professionele mediators zij tot een oplossing van een geschil zullen samenwerken. Ten slotte moeten organisaties en verenigingen die de belangen van zakelijke gebruikers vertegenwoordigen evenals nationale overheidsorganen de mogelijkheid hebben om hun nationale rechter te vragen het gedrag van aanbieders van online bemiddelingsdiensten of zoekmachines dat in strijd is met deze verordening te verbieden of te staken.

De verordening wordt na drie jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast. Daarbij worden dan ook de opvattingen en waarnemingen van de expertgroep van het Observatorium voor de Online Platform Economie betrokken.

Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org tevreden

Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org lid van is, staat overwegend positief tegenover het voorstel. De verordening zal op uniforme wijze voor online verkopers op voor hen essentiële punten helderheid verschaffen in hun relatie met de platformen waar zij mee samenwerken. Met name de ‘soft touch’-benadering die veel ruimte geeft voor eigen invulling door de betrokken marktpartijen en de niet tot in detail ingevulde open normen waarop het voorstel is gestoeld, worden gewaardeerd.

Online platformen, zoals online marktplaatsen en bemiddelingsplatforms, zijn belangrijke aanjagers van economische groei. Daarom wil Ecommerce Europe benadrukken dat het voorstel de juiste balans moet vinden tussen enerzijds de belangen van de platformen en anderzijds de belangen van online verkopers (en dan met name de kleine en middelgrote ondernemingen) zonder deze groei te belemmeren.

Het voorstel staat nu aan het begin van het wetgevende proces in Brussel en het uiteindelijke resultaat is nog niet bekend. Ecommerce Europe zal dit proces blijven volgen, de gevolgen voor online verkopers analyseren en in overleg met haar leden het proces van inbreng voorzien.


Deel deze pagina

Platformen