Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk economisch onderzoek 2019

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

Deze notitie geeft inzicht in uniform berekende kengetallen ten behoeve van ruimtelijk economisch onderzoek. De notitie beoogt hiermee het gebruik van eenduidige omzetcijfers binnen dit type onderzoek te stimuleren en het rekenen met cijfers uit verschillende bronnen met verschillende definities en afbakeningen te voorkomen.

De notitie ‘Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk economisch onderzoek, 2019’ is een initiatief van INretail, NRW en een elftal adviesbureaus*, met Panteia als statistisch uitvoerder. Met de publicatie willen we het gebruik van eenduidige omzetkengetallen en rekenmethoden voor ruimtelijk economisch onderzoek stimuleren. Denk daarbij aan de berekeningen die provincies en gemeenten laten doen als gewerkt wordt aan nieuwe detailhandelsvisies of de actualisering van bestaande. Maar ook voor het berekenen van de mogelijkheden van retailers om het aantal winkels uit te breiden of elders te vestigen.

Bij distributieve berekeningen wordt, bij gebrek aan integrale online cijfers op specifiek brancheniveau, aangeraden om gebruik te maken van de gemiddelde winkelomzet (in plaats van netto omzet) en vloerproductiviteit over afgelopen 5 jaar. Koopstroomgegevens als binding en afvloeiingscijfers waarin online wel is meegenomen, kunnen aan de hand van een rekenvoorbeeld omgezet worden naar 100% fysieke omzet, zodat deze aansluiten bij de winkelomzet die uitsluitend de fysieke omzet via de toonbank omvat. Om bij de berekeningen toch rekening te houden met het effect van online bestedingen, kan gekozen worden om de winkelomzet per hoofd te corrigeren. Ga in dit geval na of er recent lokaal koopstroomonderzoek is uitgevoerd waar internet als kanaal is meegenomen of kijk op retailinsiders.nl voor een overzicht van bronnen met cijfers rondom internetverkopen.

De retailsector is in transitie en dit heeft gevolgen voor de branche indelingen. Zo ook in deze notitie, waar terugwerkend enkele branches zijn overgeheveld naar andere branches als gevolg van branchevervaging en krimp. De herindeling is van invloed op de vloerproductiviteit. Houd daarnaast rekening met het feit dat er per 1 januari een BTW verhoging heeft plaatsgevonden van 6 naar 9% in een aantal branches en dat in deze notitie cijfers exclusief BTW worden gepubliceerd.

Retail Insiders faciliteert expertsessies waarin het verbeteren van de kwaliteit en eenduidig gebruik van data ten behoeve van strategie & beleid in de retailsector centraal staat. Wil jij aansluiten? Mail ons dan op info@retailinsiders.nl. 

 * BRO, Broekhuis Rijs & De Gier Advisering, Bureau Stedelijke Planning, DTNP, Ecorys, Goudappel Coffeng, I&O Research, Rho adviseurs, Seinpost Adviesbureau en de STEC groep.

Download hier het rapport

Bekijk hier de rapportages uit voorgaande jaren 


Deel deze pagina

Ruimtelijkeordening