Ambulante handel

De warenmarkt is de belangrijkste vorm van ambulante handel. Iets minder dan tweederde van de ambulante handelaren staat op de warenmarkt. Voor een groot deel van de ambulante handelaren is dit ook het enige verkoopkanaal. Daarnaast verkopen ambulante handelaren op braderieën en met standplaatsen of een combinatie van voornoemde kanalen. In de statistieken vallen deze ondernemingen volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 van het CBS onder de codes 478 Markthandel en 4799 Overige ambulante handel (zoals colportage en straathandel).

Omzet & Ontwikkeling

Weergegeven is de absolute omzet (x €1 mln. excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland en de ontwikkeling (%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

  • Niet-consumenten omzet betreft dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) voortkomt, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. 
  • Fysieke winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht 
  • Niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) (hoofdactiviteit online) vallen hier niet onder. 

Kijk voor meer cijfers & toelichting in het retail data dashboard.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Exploitatiebeeld & Kengetallen

Het exploitatiebeeld met de resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en het aandeel van belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). In de resultatenrekening is de netto omzet (excl. btw) op 100% gesteld.

De omzet per winkel, omzet per fte (fulltime equivalent) en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) is gebaseerd op cijfers van CBS (omzet) en Locatus (m2 wvo). Peildatum Locatus: juli van het betreffende jaar.  

Een stijging van de omzet per variabele (x €1.000 excl. btw) in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Let op: In de hier getoonde omzet per m2 wvo zijn correctiefactoren toegepast ter overbrugging van de verschillen in metingen van aantal vestigingen tussen CBS en Locatus. Door verschil in meetmethode en definitie wordt afgeraden zelf gegevens uit de twee bronnen op elkaar te delen, dan wel te vermenigvuldigen.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Ondernemingen

Het aantal ondernemingen betreft detailhandelsbedrijven waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is.  

Bestedingen & Marktaandelen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven. Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Online/Offline & Binnenland/Buitenland

De online/offline bestedingsaandelen betreffen de bestedingen van Nederlandse huishoudens bij zowel single offline, single online als multichannel aanbieders in Nederland en in het buitenland.

Het aandeel buitenland betreft de bestedingen van Nederlandse huishoudens over de grens zowel bij fysieke als online aanbieders. 

Noot: De cijfers betreffen een bewerking van Panteia op basis van het CBS Budgetonderzoek uit peiljaar 2015. 
Voor meer actuele cijfers over internetverkopen, klik hier

Arbeidsmarkt

In onderstaande tabel staan kerncijfers opgenomen over de arbeidsmarkt. 

  • Onder werkenden vallen alle werknemers op de loonlijst en zelfstandigen. Dit omvat tevens directeuren, werkzame aandeelhouders en gezinsleden. Meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst staan tellen niet mee. Het aantal werkenden wordt gemeten in personen en in fte (fulltime equivalents, oftewel voltijds dienstverband).
  • De spanningsindex wordt gemeten als de verhouding tussen vraag en aanbod. Een dalende waarde geeft aan dat de spanning op de arbeidsmarkt is afgenomen. Een stijgende waarde geeft aan dat de spanning is toegenomen. Een spanningsindex tussen 0,92 en 0,98 kan als gangbaar worden gezien. Hierbij is geen rekening gehouden met kwalitatieve aspecten in vraag en aanbod.

Kijk voor meer informatie over de arbeidsmarkt & omstandigheden, inclusief prognoses t/m 2025 in het Retail data dashboard, tabblad Arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt kerntabel

  2017 2018 2019 2020
Personen [aantal] 26.295 26.440 26.385 27.415
Vervulde vraag [werkenden (fte)] 16.230 16.500 16.675 17.535
Arbeidsvraag [werkenden (fte)] 16.845 17.130 17.310 18.205
Personeelsaanbod [werkenden (fte)] 16.795 17.075 17.255 18.145
Spanningsindex [werkenden (fte)] 109 109 109 109
Gemiddelde leeftijd [leeftijd (jaar)] 45 45 46 46
Percentage Mannen [%] 62 61 61 61
Gemiddeld bruto inkomen per fte 19.505 19.725 0 0
Gemiddelde werkweek 24 24 24 26
Aandeel Flexibele overeenkomst [%] 81 81 83 83
Bron: Retail Insiders, uitvoering ABF