Tabak- en gemakzaken

De branche 'Tabak- en gemakszaken' kent, afhankelijk van welke gegevens getoond worden, verschillende branchedefinities en daarmee brancheafbakening. 

Waar CBS de bron is onder financiele gegevens (denk aan omzet(kengetallen) en exploitatiebeeld) is de SBI-code "4726- Winkels in tabaksproducten" het uitgangspunt. Hieronder vallen winkels in tabaksproducten, waaronder sigaretten, sigaren, shag, rokersbenodigdheden, zoals pijpen, aanstekers et cetera.

Brancheorganisatie NSO rekent ook winkels tot de branche die een groot deel van hun omzet genereren uit de verkoop van gemaksartikelen zoals wenskaarten, tickets, loten en dergelijke. Kortom, NSO hanteert een bredere branchedefinitie. Volgens de NSO branchedefinitie Tabak- en gemakswinkels, bestaat ongeveer 10% van de verkooppunten uit tabakspeciaalzaken (omzet van 75% of meer uit rookwaren) en 90% uit tabaks- en gemakswinkels (minder dan 75% omzet uit rookwaren). NSO volgt de omzetontwikkeling naar productcategorien van tabaks- en gemakswinkels, inclusief de volledige dienstenomzet (waar CBS alleen de provisie over diensten - waarover BTW wordt afgedragen - als omzet meeneemt van sec de tabakswinkels die onder SBI 4726 vallen). Op de branchefactsheet staat de jaaromzetontwikkeling naar productgroep op basis van de NSO omzetmonitor. 

Waar het gaat om winkelstructuur gegevens, is de informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Tabak/Lectuur" en "Tabak speciaalzaak". 

Voor inzicht in de arbeidsmarkt zijn gegevens samengevoegd van SBI 47260 Winkels in tabaksproducten, SBI 47610 Winkels in boeken en SBI 47620 Winkels in kranten/tijdschriften/kantoorartikelen. 

NSO Retail omzetmonitor

De NSO Retail Omzetmonitor Gemakswinkels is een databank waarin omzetgegevens zijn opgenomen van winkels die zijn aangesloten bij: CIGO, Primera, Audax en Tabac & Gi­s. Tezamen leveren zij voor circa 1000 winkels omzetcijfers aan. De NSO Retail Omzetmonitor Gemakswinkels wordt beheerd door de NSO met de deelnemende winkelformules in samenwerking met INretail marktonderzoek.

Van belang bij de tabel is om te weten dat dit omzetcijfers zijn die gerealiseerd worden op basis van kassa-aanslagen. Dit betreft gegevens inclusief BTW. Bovendien wordt hierin de volledige dienstenomzet in meegenomen. Dit in tegenstelling tot de tabellen gebaseerd op CBS data, die getoond worden exclusief BTW en waar alleen de provisie over de dienstenomzet (waarover BTW wordt afgedragen) is meegenomen. 

Voor meer informatie over de NSO Retail Omzetmonitor, neemt contact met de brancheorganisatie NSO

Klik op de afbeelding voor een scherper beeld

Omzet & Ontwikkeling

In onderstaande tabellen betreft het cijfers gebaseerd op CBS van sec de SBI "4726 Winkels in tabaksproducten', dit betreft omzet exclusief BTW, waarbij bij bij de dienstenomzet (kansspelen etc.) alleen de provisie over de dienstenomzet (waarover BTW wordt afgedragen) is meegenomen. 

Weergegeven is de absolute omzet (x €1 mln. excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland en de ontwikkeling (%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 • Niet-consumenten omzet betreft dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) voortkomt, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. 
 • Fysieke winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht 
 • Niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) (hoofdactiviteit online) vallen hier niet onder. 

Kijk voor meer cijfers & toelichting in het retail data dashboard.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Exploitatiebeeld & Kengetallen

In onderstaande tabel betreft het cijfers gebaseerd op CBS van sec de SBI "4726 Winkels in tabaksproducten', dit betreft omzet exclusief BTW, waarbij bij bij de dienstenomzet (kansspelen etc.) alleen de provisie over de dienstenomzet (waarover BTW wordt afgedragen) is meegenomen.

Het exploitatiebeeld met de resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en het aandeel van belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). In de resultatenrekening is de netto omzet (excl. btw) op 100% gesteld.

De omzet per winkel, omzet per fte (fulltime equivalent) en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) is gebaseerd op cijfers van CBS (omzet) en Locatus (m2 wvo). Peildatum Locatus: juli van het betreffende jaar.  

Een stijging van de omzet per variabele (x €1.000 excl. btw) in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Let op: In de hier getoonde omzet per m2 wvo zijn correctiefactoren toegepast ter overbrugging van de verschillen in metingen van aantal vestigingen tussen CBS en Locatus. Door verschil in meetmethode en definitie wordt afgeraden zelf gegevens uit de twee bronnen op elkaar te delen, dan wel te vermenigvuldigen.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Ondernemingen & Winkelstructuur

Het aantal ondernemingen betreft detailhandelsbedrijven waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is. Een onderneming kan meer dan één vestiging omvatten en mogelijk ook een webshop. Het aantal ondernemingen is gebaseerd op CBS SBI 4726 Winkels in tabaksproducten. 

Het aantal verkooppunten, betreft de fysieke verkooppunten gemeten door Locatus, waarbij gegevens van de Locatus branches Tabak/lectuur en Tabak speciaalzaken zijn samengevoegd. 

Let op: Door verschil in definitie en meetmethode wordt afgeraden het aantal verkooppunten (bron: Locatus) en het aantal ondernemingen (CBS) op elkaar te delen dan wel te vermenigvuldigen.  

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Linksonder is weergegeven de ontwikkeling in het totale aantal verkooppunten en de totale winkelvloeroppervlakte (wvo). De ontwikkeling van de gemiddelde winkelvloeroppervlakte in vierkante meters per verkooppunt geeft aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Rechtsonder het totaal aantal fysieke verkooppunten (vkp) en aantal inwoners per provincie, alsmede het aantal verkooppunten per 1.000 inwoners. Meerdere verkooppunten kunnen tot 1 onderneming behoren.

De gegevens zijn afkomstig van Locatus, waarbij de gegevens van de Locatus branches Tabak/lectuur en Tabak speciaalzaken zijn samengevoegd. 

Samenwerkingsvorm

Bij het aantal fysieke verkooppunten per samenwerkingvorm wordt onderscheid gemaakt tussen formule/ketenbedrijven en zelfstandigen. De bron Locatus registreert een verkooppunt als formule indien er wereldwijd zeven of meer vestigingen zijn, óf indien een onderneming meer dan 100 werknemers in dienst heeft, en toch minder dan 7 vestigingen.

De gegevens zijn afkomstig van Locatus, waarbij de gegevens van de Locatus branches Tabak/lectuur en Tabak speciaalzaken zijn samengevoegd.

Bestedingen & Marktaandelen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven. Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Online/Offline & Binnenland/Buitenland

De online/offline bestedingsaandelen betreffen de bestedingen van Nederlandse huishoudens bij zowel single offline, single online als multichannel aanbieders in Nederland en in het buitenland.

Het aandeel buitenland betreft de bestedingen van Nederlandse huishoudens over de grens zowel bij fysieke als online aanbieders. 

Noot: De cijfers betreffen een bewerking van Panteia op basis van het CBS Budgetonderzoek uit peiljaar 2020. 
Voor meer actuele cijfers over internetverkopen, klik hier

Arbeidsmarkt

Voor inzicht in de arbeidsmarkt zijn gegevens samengevoegd van SBI 47260 Winkels in tabaksproducten, SBI 47610 Winkels in boeken en SBI 47620 Winkels in kranten/tijdschriften/kantoorartikelen.

Kijk voor meer informatie over de arbeidsmarkt & omstandigheden, inclusief prognoses in het Retail data dashboard, tabblad Arbeidsmarkt.

 • Omvang en (verwachte) groei werkgelegenheid
 • Persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, opleiding e.d.)
 • Baankenmerken (type contract, gem. werkweek, bruto jaarloon e.d.)
 • Herkomst (vanuit welke sector) en bestemming (uitstroom naar welke sector)
 • Instroom, doorstroom en uitstroom
 • Ontwikkeling  aantal gediplomeerden detailhandelsopleidingen
 • Positie op de arbeidsmarkt na behalen diploma (baan, loon e.d.)
 • Ervaren arbeidsomstandigheden volgens werknemer