Slagerijen

Onder slagerijen vallen winkels in vlees en vleeswaren, eventueel in combinatie met (a) uitbenen, uitvliezen, kantsnijden, schoonmaken en voor korte tijd conserveren, (b) in beperkte mate slachten van levend ingekocht slachtvee en (c) het vervaardigen van vleeswaren, -salades en -snacks en dergelijke.

In de cijfers hieronder zijn niet meegenomen:

  • poeliers (winkels in wild en gevogelte); 
  • ondernemingen in de ambulante handel (markthandel); 
  • winkels die uitsluitend via internet verkopen (webwinkels).

De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: "Slagerij". De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47221 Slagerijen" gebruikt.

Omzet & ontwikkeling

Weergegeven is de absolute omzet (x €1 mln. excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland en de ontwikkeling (%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

  • Niet-consumenten omzet: dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) voortkomt, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. 
  • Fysieke winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht 
  • Niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) (hoofdactiviteit online) vallen hier niet onder. 

Staan er uitsluitend nullen (0), dan is de omzet & mutatie voor deze branche niet beschikbaar.  Kijk voor meer cijfers & toelichting in het retail data dashboard.

Omzet per maand & Seizoenspatroon

De omzetmutatie per maand in % ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Er is geen rekening gehouden met het aantal koopdagen per maand.

Het seizoenspatroon is gebaseerd op de gemiddelde maandomzet van de branche over afgelopen 3 jaar (=100%). Hiermee wordt de bijdrage van de (gemiddelde) omzet van elke maand op de (gemiddelde) jaaromzet inzichtelijk en daarmee het seizoenspatroon.

N.b. zijn er geen grafieken zichtbaar, dan ontbreekt deze data helaas voor deze branche.

Exploitatiebeeld & Omzet per winkel

De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en het aandeel van belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). In de resultatenrekening is de netto omzet (excl. btw) op 100% gesteld.

Een stijging van de omzet per winkel (x €1.000 excl. btw)  in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

 N.b. zijn er geen grafieken zichtbaar, dan ontbreekt deze data helaas voor deze branche.

Ondernemingen & Winkelstructuur

Het aantal ondernemingen betreft detailhandelsbedrijven waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is. Een onderneming kan meer dan één vestiging omvatten en mogelijk ook een webshop. 

Het aantal verkooppunten, betreft de fysieke verkooppunten. 

Let op: Door verschil in definitie en meetmethode wordt afgeraden het aantal verkooppunten (bron: Locatus) en het aantal ondernemingen (CBS) op elkaar te delen dan wel te vermenigvuldigen.  

Onderstaand is de ontwikkeling in het totale aantal verkooppunten en de totale winkelvloeroppervlakte (wvo) weergegeven. De ontwikkeling van de gemiddelde winkelvloeroppervlakte in vierkante meters per verkooppunt geeft aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkooporganisaties van onafhankelijke detaillisten die inkoopvolumes bundelen om te komen tot conditieverbeteringen. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'. 

Bestedingen & Marktaandelen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven. Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online. 

De marktaandelen van afzetkanalen in % van de totale bestedingen per productgroep geven weer waar de bestedingsomzet (online & offline samen) terecht komt. De online bestedingen kunnen daarbij terecht komen bij multichannel aanbieders ingedeeld naar branches en bij bedrijven die online als hoofdactiviteit hebben, geclusterd onder de categorie ‘Postorderbedrijven en webwinkels’.

N.b. indien de branche te gevarieerd is qua productgroepen, dan is gekozen voor een totaal of geen weergave. Kijk voor een overzicht van alle productgroepen in het retail data dashboard. 

Online/Offline & Binnenland/Buitenland

De online/offline bestedingsaandelen betreffen de bestedingen van Nederlandse huishoudens bij zowel single offline, single online als multichannel aanbieders in Nederland en in het buitenland.

Het aandeel buitenland betreft de bestedingen van Nederlandse huishoudens over de grens zowel bij fysieke als online aanbieders. 

Noot: De cijfers betreffen een bewerking van Panteia op basis van het CBS Budgetonderzoek uit peiljaar 2015. De (online) cijfers kunnen afwijken van andere publicaties door verschillen in onderzoeksmethode en definities. Lees hier meer.  

Voor meer actuele cijfers over internetverkopen, klik hier. 

Arbeidsmarkt kerntabel

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Personen [aantal] 18.110 17.745 17.820 17.510 17.170 16.495 16.155 16.230 16.470 16.980 16.860
Vervulde vraag [werkenden (fte)] 11.356 11.242 11.186 10.854 10.596 10.179 9.891 10.003 10.233 10.575 10.436
Arbeidsvraag [werkenden (fte)] 11.779 11.660 11.602 11.259 10.990 10.557 10.259 10.375 10.614 10.969 10.824
Personeelsaanbod [werkenden (fte)] 11.742 11.623 11.566 11.221 10.955 10.524 10.226 10.342 10.580 10.933 10.790
Spanningsindex [werkenden (fte)] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gemiddelde leeftijd [leeftijd (jaar)] 38 39 39 39 40 40 40 40 40 40 41
Percentage Mannen [%] 46 44 45 46 46 46 47 47 46 45 46
Gemiddeld bruto inkomen per fte 20.842 21.858 22.304 22.178 22.216 22.622 22.916 23.796 24.681 25.565 26.153
Gemiddelde werkweek 24 24 24 24 23 23 23 23 24 24 24
Aandeel Flexibele overeenkomst [%] 45 47 47 49 50 53 53 54 55 57 57
Bron: Retail Insiders, uitvoering ABF