Bloemenwinkels

Bloemisten verkopen bloemen, planten, bloemwerk, potten en aanverwante producten aan consument en bedrijfsleven. In diverse bloemenwinkels zijn ook tuinbouwbenodigdheden, waaronder meststoffen, potgrond, bestrijdingsmiddelen, tuinbouwzaden en dergelijke te verkrijgen.

De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Bloem/Plant" en "Tuinartikelen".

De financiƫle gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47761- Winkels in bloemen en planten" gebruikt.

Omzetontwikkeling

In onderstaande tabellen is weergegeven de absolute hoogte van de omzet (excl. btw) (tabel links) van bedrijven gevestigd in Nederland per periode en de omzetmutatie (%) (tabel rechts) ten opzichte van dezelfde periode voorgaande jaar. Een positieve waarde (in %) geeft aan dat het beter gaat ten opzichte van voorgaande periode, een negatieve waarde dat het omzetniveau lager ligt dan voorgaande periode. 

De niet-consumenten omzet is dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) wordt gegenereerd, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. De winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht en de niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. De omzet van bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) valt hier niet onder. 

Let op: staan er uitsluitend nullen (0), dan is de omzet & mutatie voor deze branche niet beschikbaar. 

Kijk voor meer cijfers & toelichting in het retail data dashboard.

Omzet per maand & Seizoenspatroon

De omzetmutatie per maand in % van de bedrijven actief binnen de branche ten opzichte van dezelfde maand voorgaande jaar. Er is geen rekening gehouden met het aantal koopdagen per maand.

Het seizoenspatroon is gebaseerd op de gemiddelde maandomzet van de branche over afgelopen 3 jaar (=100%). Hiermee wordt de bijdrage van de (gemiddelde) omzet van elke maand op de (gemiddelde) jaaromzet inzichtelijk en daarmee het seizoenspatroon.

N.b. zijn er geen grafieken zichtbaar, dan ontbreekt deze data helaas voor deze branche.

Exploitatiebeeld & Omzet per winkel

In het exploitatiebeeld is de resultatenrekening op hoofdlijnen weergegeven. In de resultatenrekening is de netto omzet (excl. btw) op 100% gesteld. De resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en enkele belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). Een stijging van de omzet per winkel in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

 N.b. zijn er geen grafieken zichtbaar, dan ontbreekt deze data helaas voor deze branche.

Ondernemingen & Verkooppunten

Het aantal ondernemingen binnen de branchedefinitie, betreft detailhandelsbedrijven waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is. Een onderneming kan meer dan één vestiging omvatten en mogelijk ook een webshop. 

Het aantal verkooppunten, betreft de fysieke verkooppunten. 

Let op: Door verschil in definitie en meetmethode wordt afgeraden het aantal verkooppunten (bron: Locatus) en het aantal ondernemingen (CBS) op elkaar te delen dan wel te vermenigvuldigen.  

Winkelstructuur & Samenwerking

In de tabel ‘winkelstructuur’ is de ontwikkeling in het totale aantal verkooppunten en de totale winkelvloeroppervlakte (wvo) weergegeven. De ontwikkeling van de gemiddelde winkelvloeroppervlakte in vierkante meters per verkooppunt geeft aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Samenwerking in de detailhandel komt in verschillende vormen voor. Zo zijn er inkooporganisaties van onafhankelijke detaillisten die inkoopvolumes bundelen om te komen tot conditieverbeteringen. Daarnaast bestaat het vrijwillig filiaalbedrijf waarbij zelfstandige ondernemers zich verbinden tot afname bij een bepaalde grossier en waarbij de aangesloten bedrijven zich presenteren onder een formule naam. Tot slot komt franchising op grote schaal voor. Dit als een tussenvorm tussen het grootwinkelbedrijf en het vrijwillig filiaalbedrijf. Onafhankelijke ondernemers sluiten zich aan bij een centrale formulebeheerder. De ondernemer is verplicht zich te houden aan de formule die de franchisegever noodzakelijk acht om het marketingconcept in stand te houden. Franchising bestaat in allerlei gradaties tussen 'zacht' en 'hard'. 

Bestedingen & marktaandelen artikelgroepen

Voor een aantal belangrijke productgroepen relevant voor dit branchecluster is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (incl. BTW) opgenomen. Als som van bestedingen over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online. Daarnaast worden de bestedingen per Nederlands hoofd en per Nederlands huishouden weergegeven.

De marktaandelen van afzetkanalen in % van de totale bestedingen per artikelgroep geven weer waar de bestedingsomzet (online & offline samen) terecht komt. De online bestedingen kunnen daarbij terecht komen bij multichannel aanbieders ingedeeld naar branches en bij bedrijven die online als hoofdactiviteit hebben, geclusterd onder de categorie ‘Postorderbedrijven en webwinkels’.

N.b. indien de branche te gevarieerd is qua productgroepen, dan is gekozen voor een totaal of geen weergave. Kijk voor een overzicht van alle productgroepen in het retail data dashboard. 

Online/Offline en Binnenland/Buitenland

De online/offline bestedingsaandelen betreffen de bestedingen van Nederlandse huishoudens bij zowel single offline, single online als multichannel aanbieders in Nederland of in het buitenland.

Het aandeel buitenland betreft de bestedingen van Nederlandse huishoudens over de grens zowel bij fysieke als online aanbieders. 

Noot: De cijfers betreffen een bewerking van Panteia op basis van het CBS Budgetonderzoek uit peiljaar 2015. De (online) cijfers kunnen afwijken van andere publicaties door verschillen in onderzoeksmethode en definities. Lees hier meer.