Dierenspeciaalzaken

Tot de dierenspeciaalzaken worden winkels gerekend met de volgende assortiment:

 • levende have, zoals knaagdieren, vogels, vissen en reptielen;
 • diervoeding, bijvoorbeeld droogvoer, blikvoer, diepvriesvoer en vers voer;
 • accessoires, zoals kooien, manden, aquaria, speelgoed en riemen;
 • diergeneesmiddelen, vooral medicijnen en bestrijdingsmiddelen;
 • onderhoudsproducten, zoals kattenbakvulling en stro;
 • hobbyartikelen, bijvoorbeeld visbenodigdheden en artikelen voor hengelsport en paardensport.

De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Aquariums" en "Dibevo".

De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "47763- Winkels in dierbenodigdheden" gebruikt.

De hier gepresenteerde cijfers hebben alleen betrekking op de dierenspeciaalzaken. Het bovengenoemde assortiment is ook te vinden in tuincentra met een afdeling dier en ook bij landwinkels die steeds meer het accent leggen op het klassieke dierenspeciaalzakenassortiment. Deze verkooppunten blijven in de hier gepresenteerde (omzet, exploitatie en verkooppunten) cijfers buiten beschouwing.

Omzet & Ontwikkeling

Weergegeven is de absolute omzet (x €1 mln. excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland en de ontwikkeling (%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 • Niet-consumenten omzet betreft dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) voortkomt, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. 
 • Fysieke winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht 
 • Niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) (hoofdactiviteit online) vallen hier niet onder. 

Kijk voor meer cijfers & toelichting in het retail data dashboard.

Exploitatiebeeld & Kengetallen

Het exploitatiebeeld met de resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en het aandeel van belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). In de resultatenrekening is de netto omzet (excl. btw) op 100% gesteld.

De omzet per winkel, omzet per fte (fulltime equivalent) en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) is gebaseerd op cijfers van CBS (omzet) en Locatus (m2 wvo). Peildatum Locatus: juli van het betreffende jaar.  

Een stijging van de omzet per variabele (x €1.000 excl. btw) in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Let op: In de hier getoonde omzet per m2 wvo zijn correctiefactoren toegepast ter overbrugging van de verschillen in metingen van aantal vestigingen tussen CBS en Locatus. Door verschil in meetmethode en definitie wordt afgeraden zelf gegevens uit de twee bronnen op elkaar te delen, dan wel te vermenigvuldigen.

Ondernemingen & Winkelstructuur

Het aantal ondernemingen betreft detailhandelsbedrijven waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is. Een onderneming kan meer dan één vestiging omvatten en mogelijk ook een webshop. Het aantal verkooppunten, betreft de fysieke verkooppunten. 

Let op: Door verschil in definitie en meetmethode wordt afgeraden het aantal verkooppunten (bron: Locatus) en het aantal ondernemingen (CBS) op elkaar te delen dan wel te vermenigvuldigen.  

Linksonder is weergegeven de ontwikkeling in het totale aantal verkooppunten en de totale winkelvloeroppervlakte (wvo). De ontwikkeling van de gemiddelde winkelvloeroppervlakte in vierkante meters per verkooppunt geeft aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Rechtsonder het totaal aantal fysieke verkooppunten (vkp) en aantal inwoners per provincie, alsmede het aantal verkooppunten per 1.000 inwoners. Meerdere verkooppunten kunnen tot 1 onderneming behoren.

Samenwerkingsvorm

Bij het aantal fysieke verkooppunten per samenwerkingvorm wordt onderscheid gemaakt tussen formule/ketenbedrijven en zelfstandigen. De bron Locatus registreert een verkooppunt als formule indien er wereldwijd zeven of meer vestigingen zijn, óf indien een onderneming meer dan 100 werknemers in dienst heeft, en toch minder dan 7 vestigingen.

Bestedingen & Marktaandelen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven. Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online.

Online/Offline & Binnenland/Buitenland

De online/offline bestedingsaandelen betreffen de bestedingen van Nederlandse huishoudens bij zowel single offline, single online als multichannel aanbieders in Nederland en in het buitenland.

Het aandeel buitenland betreft de bestedingen van Nederlandse huishoudens over de grens zowel bij fysieke als online aanbieders. 

Noot: De cijfers betreffen een bewerking van Panteia op basis van het CBS Budgetonderzoek uit peiljaar 2015. 
Voor meer actuele cijfers over internetverkopen, klik hier

Arbeidsmarkt

In onderstaande tabel staan kerncijfers opgenomen over de arbeidsmarkt. 

 • Onder werkenden vallen alle werknemers op de loonlijst en zelfstandigen. Dit omvat tevens directeuren, werkzame aandeelhouders en gezinsleden. Meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst staan tellen niet mee. Het aantal werkenden wordt gemeten in personen en in fte (fulltime equivalents, oftewel voltijds dienstverband).
 • De spanningsindex wordt gemeten als de verhouding tussen vraag en aanbod. Een dalende waarde geeft aan dat de spanning op de arbeidsmarkt is afgenomen. Een stijgende waarde geeft aan dat de spanning is toegenomen. Een spanningsindex tussen 0,92 en 0,98 kan als gangbaar worden gezien. Hierbij is geen rekening gehouden met kwalitatieve aspecten in vraag en aanbod.

Kijk voor meer informatie over de arbeidsmarkt & omstandigheden, inclusief prognoses t/m 2025 in het Retail data dashboard, tabblad Arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt kerntabel

  2015 2016 2017 2018
Personen [aantal] 4.480 4.380 4.285 4.110
Vervulde vraag [werkenden (fte)] 3.119 3.041 3.008 2.870
Arbeidsvraag [werkenden (fte)] 3.234 3.153 3.119 2.976
Personeelsaanbod [werkenden (fte)] 3.226 3.145 3.112 2.969
Spanningsindex [werkenden (fte)] 1 1 1 1
Gemiddelde leeftijd [leeftijd (jaar)] 40 40 41 42
Percentage Mannen [%] 51 51 50 51
Gemiddeld bruto inkomen per fte 18.618 19.211 20.864 21.615
Gemiddelde werkweek 26 26 27 27
Aandeel Flexibele overeenkomst [%] 67 67 68 71
Bron: Retail Insiders, uitvoering ABF