Supermarkten

Een supermarkt is doorgaans een relatief grote zelfbedieningswinkel, uitgezonderd specifieke city-concepten, waar algemene levensmiddelen worden verkocht met een steeds groter aandeel vers en additioneel assortiment van non-food artikelen. Supermarkten zijn vaak onderdeel van een keten die in een regio, land of zelfs meerdere landen winkels heeft. De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branches: "Minisuper", "Nachtwinkel" en "Supermarkt". De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "4711- Supermarkten" gebruikt.

Omzet & Ontwikkeling

Weergegeven is de absolute omzet (x €1 mln. excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland en de ontwikkeling (%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 • Niet-consumenten omzet betreft dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) voortkomt, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. 
 • Fysieke winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht 
 • Niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) (hoofdactiviteit online) vallen hier niet onder. 

Kijk voor meer cijfers & toelichting in het retail data dashboard.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Omzet per maand & Seizoenspatroon

De omzetmutatie per maand in % ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Er is geen rekening gehouden met het aantal koopdagen per maand.

Het seizoenspatroon is gebaseerd op de gemiddelde maandomzet van de branche over afgelopen 3 jaar (=100%). Hiermee wordt de bijdrage van de (gemiddelde) omzet van elke maand op de (gemiddelde) jaaromzet inzichtelijk en daarmee het seizoenspatroon.

Kwartaalomzet ontwikkeling producten

Omzetontwikkeling per kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal voorgaande jaar. Afhankelijk van de productgroep is de bron GfK Temax data of Nielsen. In beide gevallen betreft het metingen onder een bedrijvenpanel.

Exploitatiebeeld & Kengetallen

Het exploitatiebeeld met de resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en het aandeel van belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). In de resultatenrekening is de netto omzet (excl. btw) op 100% gesteld.

De omzet per winkel, omzet per fte (fulltime equivalent) en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) is gebaseerd op cijfers van CBS (omzet) en Locatus (m2 wvo). Peildatum Locatus: juli van het betreffende jaar.  

Een stijging van de omzet per variabele (x €1.000 excl. btw) in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Let op: In de hier getoonde omzet per m2 wvo zijn correctiefactoren toegepast ter overbrugging van de verschillen in metingen van aantal vestigingen tussen CBS en Locatus. Door verschil in meetmethode en definitie wordt afgeraden zelf gegevens uit de twee bronnen op elkaar te delen, dan wel te vermenigvuldigen.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Ondernemingen & Winkelstructuur

Het aantal ondernemingen betreft detailhandelsbedrijven waarvan online verkoop niet de hoofdactiviteit is. Een onderneming kan meer dan één vestiging omvatten en mogelijk ook een webshop. Het aantal verkooppunten, betreft de fysieke verkooppunten. 

Let op: Door verschil in definitie en meetmethode wordt afgeraden het aantal verkooppunten (bron: Locatus) en het aantal ondernemingen (CBS) op elkaar te delen dan wel te vermenigvuldigen.  

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Linksonder is weergegeven de ontwikkeling in het totale aantal verkooppunten en de totale winkelvloeroppervlakte (wvo). De ontwikkeling van de gemiddelde winkelvloeroppervlakte in vierkante meters per verkooppunt geeft aan of de omvang per verkooppunt in de afgelopen jaren is gewijzigd.

Rechtsonder het totaal aantal fysieke verkooppunten (vkp) en aantal inwoners per provincie, alsmede het aantal verkooppunten per 1.000 inwoners. Meerdere verkooppunten kunnen tot 1 onderneming behoren.

Samenwerkingsvorm

Bij het aantal fysieke verkooppunten per samenwerkingvorm wordt onderscheid gemaakt tussen formule/ketenbedrijven en zelfstandigen. De bron Locatus registreert een verkooppunt als formule indien er wereldwijd zeven of meer vestigingen zijn, óf indien een onderneming meer dan 100 werknemers in dienst heeft, en toch minder dan 7 vestigingen.

Bestedingen & Marktaandelen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven. Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Online/Offline & Binnenland/Buitenland

De online/offline bestedingsaandelen betreffen de bestedingen van Nederlandse huishoudens bij zowel single offline, single online als multichannel aanbieders in Nederland en in het buitenland.

Het aandeel buitenland betreft de bestedingen van Nederlandse huishoudens over de grens zowel bij fysieke als online aanbieders. 

Noot: De cijfers betreffen een bewerking van Panteia op basis van het CBS Budgetonderzoek uit peiljaar 2020. 
Voor meer actuele cijfers over internetverkopen, klik hier

Arbeidsmarkt

Kijk voor meer informatie over de arbeidsmarkt & omstandigheden, inclusief prognoses t/m 2025 in het Retail data dashboard, tabblad Arbeidsmarkt.

 • Omvang en (verwachte) groei werkgelegenheid
 • Persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, opleiding e.d.)
 • Baankenmerken (type contract, gem. werkweek, bruto jaarloon e.d.)
 • Herkomst (vanuit welke sector) en bestemming (uitstroom naar welke sector)
 • Instroom, doorstroom en uitstroom
 • Ontwikkeling  aantal gediplomeerden detailhandelsopleidingen
 • Positie op de arbeidsmarkt na behalen diploma (baan, loon e.d.)
 • Ervaren arbeidsomstandigheden volgens werknemers

En vergelijk eenvoudig de arbeidsmarkt van deze branche met andere branches in de detailhandel. 

string<!doctype html> <html lang="nl"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="description" content="404 - The requested page was not found."> <meta name="keywords" content="404, error, page, not, found,"> <meta name="author" content="ABF Research B.V."> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Page not found - 404</title> <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700&display=swap" rel="stylesheet"> <style> body, html{height: 100%;} body {background-color: #f2f2f2; color: #555555; font-family: 'Open Sans', sans-serif;} .responsive-container {height:100%; display:table; text-align:center; width:100%;} .inner-container {display:table-cell; vertical-align:middle;} .content {display: inline-block; text-align: left; background-color: #ffffff; padding: 2em 3em; border-radius: 6px; box-shadow: 0 4px 6px 0 hsla(0, 0%, 0%, 0.2);} .content h1 {font-size: 68px; font-weight: 700; color: #4892d0; margin: 0; margin-bottom: .25em; padding: 0;} .content p.heading {font-size: 18px; font-weight: 700; color: #000000; margin: 0; margin-bottom: .25em; padding: 0;} .content p.paragraph {font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0; margin-bottom: 1.5em; padding: 0; line-height: 1.5em;} .content a {color: #555555; text-decoration: underline;} .content a:hover {text-decoration: none;} </style> </head> <body> <div class="responsive-container"> <div class="inner-container"> <div class="content"> <h1>404</h1> <div lang="nl"> <p class="heading">De door u opgevraagde pagina is niet gevonden.</p> <p class="paragraph">Klik <a href="/" title="Klik hier om terug te gaan naar de startpagina">hier</a> om terug te gaan naar de startpagina of neem contact op met ABF Research om deze fout te melden: <a href="mailto:info@abfresearch.nl" title="E-mail info@abfresearch.nl">info@abfresearch.nl</a></p> </div> <div lang="en"> <p class="heading">The page you requested was not found.</p> <p class="paragraph">Click <a href="/" title="Click here to return to the home page">here</a> to return to the home page or contact ABF Research to report this error: <a href="mailto:info@abfresearch.nl" title="E-mail info@abfresearch.nl">info@abfresearch.nl</a></p> </div> <div lang="de"> <p class="heading">Die von Ihnen angeforderte Seite wurde nicht gefunden.</p> <p clas ="paragraph">Klicken Sie <a href="/" title="Klicken Sie hier, um zur Startseite zurückzukehren"> hier</a>, um zur Startseite zurückzukehren oder wenden Sie sich an ABF Research, um diesen Fehler zu melden: <a href="mailto:info@abfresearch.nl" title="E-Mail info@abfresearch.nl">info@abfresearch.nl</a></p> </div> <div lang="fr"> <p class="heading">La page demandée est introuvable.</p> <p class="paragraph">Cliquez sur <a href="/" title="Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil">ici</a> pour revenir à la page d'accueil ou contactez ABF Research pour signaler cette erreur: <a href="mailto:info@abfresearch.nl" title="E-mail info@abfresearch.nl">info@abfresearch.nl</a></p> </div> </div> </div> </div> </body> </html>