Tankstations

Tankstations houden zich in hoofdzaak bezig met de verkoop van motorbrandstoffen zoals benzine, diesel en lpg. De informatie over het aantal winkels, de oppervlakte van deze winkels, e.d., is afkomstig van Locatus. Hiervoor zijn de gegevens samengevoegd van de Locatus-branche: "Tankstation". De financiële gegevens over omzetten en kosten gerealiseerd door deze winkels, zijn afkomstig van het CBS. Hiervoor is SBI-code "473- Benzinestations" gebruikt.

Omzet & Ontwikkeling

Weergegeven is de absolute omzet (x €1 mln. excl. btw) van bedrijven gevestigd in Nederland en de ontwikkeling (%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

  • Niet-consumenten omzet betreft dat deel van de netto omzet dat niet uit detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) voortkomt, maar door verkoop aan bedrijven en instellingen. 
  • Fysieke winkelomzet betreft dat deel van de omzet dat via de winkel (toonbank) wordt verkocht 
  • Niet-in-de winkel omzet betreft het deel van de multichannel detailhandelsomzet dat via andere kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Bedrijven ingedeeld in de SBI “Detailhandel via postorder en internet” (4791) (hoofdactiviteit online) vallen hier niet onder. 

Kijk voor meer cijfers & toelichting in het retail data dashboard.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Kwartaalomzet ontwikkeling producten

Omzetontwikkeling per kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal voorgaande jaar. Afhankelijk van de productgroep is de bron GfK Temax data of Nielsen. In beide gevallen betreft het metingen onder een bedrijvenpanel.

Exploitatiebeeld & Kengetallen

Het exploitatiebeeld met de resultatenrekening geeft inzicht in de hoogte van de bruto winstmarge en het aandeel van belangrijke kostenposten als personeel en huisvesting en het bedrijfsresultaat (voor belastingen en ondernemersbeloning). In de resultatenrekening is de netto omzet (excl. btw) op 100% gesteld.

De omzet per winkel, omzet per fte (fulltime equivalent) en omzet per werkzame persoon zijn geraamd op basis van CBS gegevens. De omzet per m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) is gebaseerd op cijfers van CBS (omzet) en Locatus (m2 wvo). Peildatum Locatus: juli van het betreffende jaar.  

Een stijging van de omzet per variabele (x €1.000 excl. btw) in de loop van de jaren is een maat voor een verbetering van de productiviteit en vice versa.

Let op: In de hier getoonde omzet per m2 wvo zijn correctiefactoren toegepast ter overbrugging van de verschillen in metingen van aantal vestigingen tussen CBS en Locatus. Door verschil in meetmethode en definitie wordt afgeraden zelf gegevens uit de twee bronnen op elkaar te delen, dan wel te vermenigvuldigen.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Bestedingen & Marktaandelen

Voor een aantal productgroepen die relevant zijn voor deze branche is de totale consumptieve besteding door Nederlandse huishoudens (x € 1 mln. incl. BTW) weergegeven. Het betreft de som van bestedingen aan de productgroep over alle afzetkanalen, mogelijk ook buiten de branche, in binnenland en buitenland en zowel offline als online.

LET OP: ER IS MOGELIJK ACTUELERE DATA BESCHIKBAAR, KIJK HIERVOOR IN HET RETAIL DATA DASHBOARD

Online/Offline & Binnenland/Buitenland

De online/offline bestedingsaandelen betreffen de bestedingen van Nederlandse huishoudens bij zowel single offline, single online als multichannel aanbieders in Nederland en in het buitenland.

Het aandeel buitenland betreft de bestedingen van Nederlandse huishoudens over de grens zowel bij fysieke als online aanbieders. 

Noot: De cijfers betreffen een bewerking van Panteia op basis van het CBS Budgetonderzoek uit peiljaar 2015. 
Voor meer actuele cijfers over internetverkopen, klik hier

Arbeidsmarkt

In onderstaande tabel staan kerncijfers opgenomen over de arbeidsmarkt. 

  • Onder werkenden vallen alle werknemers op de loonlijst en zelfstandigen. Dit omvat tevens directeuren, werkzame aandeelhouders en gezinsleden. Meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst staan tellen niet mee. Het aantal werkenden wordt gemeten in personen en in fte (fulltime equivalents, oftewel voltijds dienstverband).
  • De spanningsindex wordt gemeten als de verhouding tussen vraag en aanbod. Een dalende waarde geeft aan dat de spanning op de arbeidsmarkt is afgenomen. Een stijgende waarde geeft aan dat de spanning is toegenomen. Een spanningsindex tussen 0,92 en 0,98 kan als gangbaar worden gezien. Hierbij is geen rekening gehouden met kwalitatieve aspecten in vraag en aanbod.

Kijk voor meer informatie over de arbeidsmarkt & omstandigheden, inclusief prognoses t/m 2025 in het Retail data dashboard, tabblad Arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt kerntabel

  2017 2018 2019 2020
Personen [aantal] 14.535 14.680 14.790 15.000
Vervulde vraag [werkenden (fte)] 9.965 9.975 10.165 10.350
Arbeidsvraag [werkenden (fte)] 10.355 10.360 10.560 10.750
Personeelsaanbod [werkenden (fte)] 10.310 10.320 10.515 10.705
Spanningsindex [werkenden (fte)] 113 112 112 112
Gemiddelde leeftijd [leeftijd (jaar)] 42 42 42 43
Percentage Mannen [%] 45 44 43 42
Gemiddeld bruto inkomen per fte 24.375 25.240 0 0
Gemiddelde werkweek 26 26 26 26
Aandeel Flexibele overeenkomst [%] 48 49 49 50
Bron: Retail Insiders, uitvoering ABF