Retailagenda

De Retailagenda is een programma dat in 2015 is opgezet door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Samen met betrokken partijen -detailhandel, vastgoed, gemeenten en provincies- ten behoeve van de retailsector. Ons gezamenlijke doel is het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden in kernen en steden.

De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en betrokken organisaties en marktpartijen die streven naar een gezonde toekomstbestendige retailsector. De Retailagenda is gestart op 17 maart 2015 voor - in eerste instantie - een periode van twee jaar. De Retailagenda is een effectieve aanpak gebleken om met alle stakeholders te onderzoeken op welke wijze in de toekomst het best aan een gezonde retail en aantrekkelijke winkelgebieden, vitale binnensteden en kernen kan worden gewerkt. De Retailagenda is daarom in 2020 verlengd tot 2024.

Met bestaande én nieuwe partners bouwen we voort op de behaalde resultaten. In deze nieuwe fase staan twee hoofdpijlers centraal: 1) Lokale transformatie en 2) Ondernemerschap, Human Capital en nieuwe verdienmodellen. Het uitwerken van de thema’s wordt gedaan via kennistafels en projecten waar bij de sector betrokken partijen aan kunnen deelnemen.

Lees meer over de Retailagenda

Retailteam

Maak hier kennis met het team van de Retailagenda

Het retailteam

Retailinnovatielabs

Onder het motto learning by doing heeft de Retailagenda de afgelopen jaren een aantal retailinnovatielabs opgezet om in de praktijk te kunnen experimenteren met vraagstukken die spelen in de retail. Centrale thema’s zijn: loyalityprogramma’s, sociale meerwaarde en Smart distributie & Buy Local.
Lees meer

Kennistafels

Voor de vervolgaanpak van de Retailagenda is gekozen om te werken met kennistafels en projecten. Het kan gaan om bestaande projecten, instrumenten en onderzoeken die verder worden verdiept of nieuwe initiatieven die nog moeten worden ontwikkeld. Vanuit de sector kunnen thema's worden aangedragen in sector leven en een nadere uitwerking behoeven.
Lees meer

Impulsaanpak Winkelgebieden

Steeds meer winkelgebieden dreigen te verloederen door leegstand. De Rijksoverheid wil lokale projecten ondersteunen die de leegstand in binnensteden terugdringen. Via het programma Impulsaanpak Winkelgebieden is hiervoor subsidie en kennis beschikbaar. RVO verzorgt de uitvoering van de regeling. De Retailagenda zorgt voor de communicatie. Alle opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten en private partijen, zodat zij daarvan kunnen leren. Lees meer


Gemeenten met een RetailDeal

Sinds de start van de Retailagenda, in februari 2015, hebben 158 gemeenten en 7 regio's een RetailDeal gesloten.

Meer informatie

Provincies

Naast 158 gemeenten en 7 regio's met een RetailDeals, hebben sinds 2017 ook alle provincies een provinciale RetailDeal.

Meer informatie

Bekijk alle publicaties

Verdieping

Projecten & activiteiten

Bekijk alle publicaties


Volg ons op social media